Bomp2

Bompenger

Siktemålet med dette delprosjektet er å analysere hvilke effekter innføring og endring av bompenger i byområdene på Nord-Jæren, Bergen og i Trondheim har hatt på trafikken og reiseatferd.

Problemstillinger dette delprosjektet har tatt utgangspunkt i er:
  • Hvordan påvirker endringer i bompengebelastningen veitrafikken i byområdet?
    • Gir oppretting av nye bomsnitt større effekt enn prisøkning i eksisterende bomsnitt?
    • Hvilke andre faktorer forsterker/reduserer effekten av bomringen?
  • Hvordan påvirkes reisemiddelfordelingen av økt bompengebelastning?
  • Hvordan påvirker nivået på rushtidsavgiften trafikkstyringseffekten av denne avgiften (100 prosent versus 27 prosent)? Er det andre faktorer er med på å forsterke/redusere effekten av rushtidsavgiften?
  • Hva er sammenhengen mellom bompengesatsene for el-bil og el-bilandelen gjennom bomstasjonene?