Bymobilitet

Forskning på samferdselstiltak og reisevaner

Samferdsel10

l de store byområdene i Norge er det inngått byvekstavtaler mellom staten, fylkeskommunen og bykommunene. Her gjennomføres det store investeringer i samferdselsinfrastruktur og i bedre kollektivtilbud og det iverksettes samtidig restriktive tiltak som bompenger og parkeringsrestriksjoner. Målet er  null vekst i personbiltrafikken og samtidig god framkommelighet for alle trafikantgrupper.

Forskere fra NORCE, UiS og NTNU samarbeider i flere prosjekter om forskning på hvordan samferdselsinvesteringene og de restriktive tiltakene påvirker reisevanene til befolkningen i byene.  Klarer byene å nå nullvekstmålet? Hvordan påvirker hvert enkelt tiltak folk valg om å kjøre bil, reise kollektivt, sykle eller gå til jobb? Blir kollektivtilbudet attraktivt nok til at folk lar bilen stå? Den overordnede problemstillingen dreier seg om å forklare både endring og stabilitet i befolkningens reisevaner. Vi sammenligner tiltak og effekter mellom flere byområder i Norge. Siktemålet er å bidra med mere kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag for å utvikle bærekraftige transportløsninger i byene våre.

Forskningstema