COLOURBOX31715545

Parkering

Siktemålet med dette delprosjektet er å undersøke og analysere muligheter og utfordringer i parkeringspolitikken for å nå nullvekstmålet i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren. Vi har sammenlignet parkeringspolitikk og parkeringstilbud i bysentra og boligsoner og ved sentrale offentlige arbeidsplasser. Vi har også undersøkt lokalpolitikernes holdninger til parkeringspolitiske virkemidler.

Resultatet av delprosjektet er publisert i rapporten "Parkering som virkemiddel for å nå nullvekstmålet" (Rapport 5-22, NORCE Helse og samfunn).

 

Kort sammendrag


Bergen er den byen som er kommet lengst i å bruke parkeringspolitikk som en del av arealpolitikken. Trondheim er også langt fremme, mens Stavanger fremdeles har en noe mer liberal parkerings-politikk. Sandnes er opptatt av å tilrettelegge for nok parkering i sentrum.

Parkeringspolitikk er inkludert i alle byvekstavtalene som et av virkemidlene for å oppnå målet om null vekst i personbiltrafikken. Med dobbelt så stor andel av arbeidsplassene i sentrum i Bergen og i Trondheim sammenlignet med Nord-Jæren er parkeringspolitikkens potensiale for å bidra til nullvekstmålet større i disse to byene enn på Nord-Jæren.

Politisk er det stor uenighet om parkeringstiltak. Politikerne i Stavanger og Trondheim har en tendens til å ønske strengere reguleringer, mens politikerne i Bergen har en tendens til å ønske mer liberale reguleringer på parkering. I Sandnes ønsker et stort flertall en meget liberal parkeringspolitikk.

Parkeringspolitikkens muligheter til å bidra ytterligere til å nå nullvekstmålet ligger i hovedsak i å utvide parkeringspolitikkens virkeområde til å omfatte områder utenfor bysentrum, men dette er omstridt.

Last ned rapporten (pdf)