IMG_6821

Kollektiv

Siktemålet med dette delprosjektet er å analysere reiseatferdsendringer knyttet til store forbedringer i kollektivtilbudet i Trondheim, i Bergen og på Nord-Jæren.

Problemstillinger dette delprosjektet tar sikte på å belyse er:
  • Konkurranseforholdet mellom kollektiv og andre reisemidler (pris, reisetid) før og etter implementering av endringer
  • Hva er effekten av enkelte endringer i kollektivtilbudet (flere eller færre bussavganger på ulike tidspunkter, omstigninger, og endring i pris/billetteringsmåte) på antall reisende?
  • Hvordan er tilfredsheten blant kollektivreisende og hvordan endrer denne seg?
  • Hvor vellykket er forbedringsprosjektene sammenlignet med lignende Bus Rapid Transit (BRT) og bybane/trikk omlegginger (kostnad versus økning i kollektivtrafikk)?