COLOURBOX10540169

Sykkel og gange

Siktemålet med dette delprosjektet er å analysere hvilke effekter utbygging av sykkel og gangveger i og andre former for tilrettelegging for myke trafikanter har på reisevanene til innbyggerne på Nord-Jæren og i Bergen og Trondheim.

Problemstillinger dette delprosjektet tar sikte på å belyse er:
  • Konkurranseforholdet mellom sykling og andre reisemidler – spesielt i tilknytting til arbeidsreiser
  • Hva potensialet for økt sykling og gange er?
  • Sammenheng mellom kvalitet på sykkelinfrastrukturprosjektene og bruk
  • Hvor godt fungerer bysykkelordningene?